آیت الله جوادی آملی:
علم دینی باید در دانشگاه ها و امور فرهنگی ما نهادینه شود