باید جوانان را بیشتر با قرآن و معارف اسلامی آشنا کنیم