وزارت ارشاد باید به مسائل اسلامی و فرهنگی توجه بیشتری کند/ نباید دولت تضعیف شود