اجتماع نمازگزاران جمعه در محکومیت اهانت به ساحت مقدس قرآن کریم