آغاز مرحله نخست طرح نیروگاه خورشیدی کوچک مقیاس حمایتی در اصفهان