مروری بر زندگی نامه سردار تنگه اٌحد شهید مرتضی جاویدی