با ابلاغ وزیر بهداشت؛
جزئیات خرید تعهدات دانش آموختگان علوم پزشکی اعلام شد