مدیران و مسئولان ادارات موظف به پیگیری امر‌ نماز هستند