بحران کم آبی و دردی که کم نشد / سرمای این زمستان نرمال است