آیت الله العظمی بشیر نجفی:
اهانت کنندگان به قرآن کریم بزرگترین مجرمان تاریخ هستند