"سرپرست مرکز راهبری ستادهای ویژه توسعه اقتصاد دانش بنیان" منصوب شد