رسانه‌های بین‌المللی: ۸ بهمن؛ خونین‌ترین حادثه پس از ۱۷ شهریور