دستور وزیر بهداشت برای رسیدگی به مصدومان زلزله خوی