در نشست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعضای شورای عالی نظام پرستاری کشور مطرح شد؛
احیای جایگاه پرستاری در سازمان تامین اجتماعی و پیگیری بحث بازنشستگی پیش از موعد پرستاران