شرط موفقیت سازمان عقیدتی سیاسی، جهادی و انقلابی و محتوایی عمل کردن است