معاون پارلمانی رئیس جمهور:
معاونان پارلمانی برای تحقق اهداف دولت و تعامل سازنده با مجلس، به کارِ گروهی اهتمام بورزند