افزایش دو برابری آمار آسم رهاورد آلودگی هوا برای شهرهای صنعتی کشور