معاون سازمان بهزیستی کشور؛
فعالیت ۶۳۰ پایگاه غربالگری اختلالات شنوایی در کشور