دبیرشورای عالی انقلاب فرهنگی:
هدف اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی باید حکمی‌سازی علم و فرهنگ باشد