رئیس موسسه مطالعات فرهنگی اجتماعی وزارت علوم:
باید از توهم‌زدگی و تقلیل‌گرایی در مدیریت فرهنگی پرهیز کنیم