برای آزمون دستیاری دوره پنجاهم؛
امکان شرکت دارندگان مدال برنز المپیاد دانشجویی در آزمون دستیاری