برگزاری آزمون در اردیبهشت؛
مهلت مجدد ثبت نام در پنجاهمین دوره آزمون دستیاری پزشکی آغاز شد