اسماعیلی مطرح کرد؛
همه برای اجرای مطالبات مقام معظم رهبری آماده هستیم