مدیرکل آموزش، برنامه‌ریزی نیروی انسانی و تحول اداری وزارت نفت:
آزمون استخدامی ۳۴۲۰ نفر نیروی تخصصی در نفت اردیبهشت‌ ۱۴۰۲ برگزار می‌شود