سرپرست معاونت هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی مطرح کرد:
اتمام کارهای بزرگ بر زمین‌مانده کشور نیازمند حمایت همه‌جانبه/ پیشنهادهایی برای تغییر بودجه جهاددانشگاهی