نخبگان باید فراتر از فرایندحل مسئله درگیر فرایند تصمیم‌گیری باشند