دستیابی به دانش فنی ساخت سبک‌ترین ماده دنیا توسط محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر