با حضور وزیر علوم؛
پردیس علم و فناوری انرژی خوزستان در اهواز افتتاح شد