معاون بورس وزارت علوم:
ضرورت توسعه مراکز آموزش زبان فارسی در جهت تحقق مرجعیت علمی