سازمان فضایی اعلام کرد؛
تعیین سطح زیر کشت گندم با کمک ماهواره خیام