در نشست کشت و صنعت‌های بزرگ ایران مطرح شد: در معاونت علمی دولتی کوچک برای حل مسایل فناورانه کشور شکل می‌گیرد