اهدا کنندگان خون به صف شوند/ کمبود گروه های خونی منفی