معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش:
۱۹ هزار تماس موفق با خط ۱۵۷۰، از سوی دانش آموزان ثبت شده است