دانشگاه الزهرا اعلام کرد؛
پیش ثبت نام اسکان نو دانشجویان تا ۱۳ بهمن ادامه دارد