با امضای تفاهم نامه ای صورت گرفت؛
اختصاص زمینی ۲ هزار متری به زیرساخت دانشجویی دانشگاه شریف