تعداد بازیکنان بازی‌های رایانه‌ای و دیجیتالی افزایش داشته است