نشان قلم مقدس به روزنامه‌نگاران طراز انقلاب اعطا می‌شود