توصیه های آیت الله اعرافی به حوزویان درباره بیانیه گام دوم؛
بیانیه گام دوم انقلاب تبدیل به ماده درسی حوزه شود