کرسی ترویجی حکمرانی از منظر امام خامنه‌ای برگزار می‌شود