معاون پرستاری وزارت بهداشت عنوان کرد؛
اختلاف نظر بر سر کمبود پرستار/ سه شاخص استاندارد پرستاری