کاستی‌های اجرایی ما مسئولان، به «اصل نظام» وابسته نیست