ثبات و انعطاف‌پذیری در اقتصاد جهانی چگونه محقق خواهد شد؟