رئیس دانشگاه شریف در پیامی اعلام کرد؛
وظیفه امروز ما تشدید روحیه همدلی و جهاد در راه پیشرفت کشور است