«علی تیرگیر مال خلیفه» به‌عنوان «سرپرست دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر» منصوب شد