شورای عالی حوزه عزم جدی برای ورود به بحث های تهذیبی دارد