حضرت آیت الله صافی در راه حفظ و نشر میراث شیعه قدم های بزرگی برداشت