تصمیم برای احداث «اَبــَرکارخانه» تولید باتری نانویی در بریتانیا