رئیس دانشگاه تهران:
سرنوشت دانشجویان ما برای برنامه‌ریزان نشسته در آن طرف مرز‌ها اهمیتی ندارد