پیش بینی افزایش ۲۲ درصدی درآمدهای حوزه فناوری اطلاعات