در اختتامیه جشنواره شعر فجر مطرح شد؛
اهتمام دولت به ترفیع حوزه شعر/شعرا فرمانده کلمات هستند